در روش نرده شیشه فیکس پوینت شیشه نرده در پیشانی جداره وید قرار گرفته و جهت نصب آن قبل از پوشش نهایی پیشانی دال بتنی یا تیر فلزی، تعدادی دکمه متناسب با ابعاد شیشه جوشکاری می‌شود سپس پوشش ‌نهایی متناسب با معماری داخلی اجرا شده ، به صورتی که دکمه‌ها بیرون می‌مانند ، سپس شیشه نصب می‌شود.

نرده شیشه ای دگمه ای بدین دلیل که شیشه توسط دگمه هایی به دیواره نصب میشود فضای دید بیشتری مانند مدل های دفنی ایجاد می کند. نرده شیشه ای فیکس پوینت به عنوان جان پناه برای وید ساختمان ها و پله ها نصب میشود.