لولایی موتورایز

سیستم های پنجره هایلولایی موتورایز سالکو برای انواع مقاطع مختلف قابل طراحی می باشد در این سیستم لولایی موتورایز نقش بازو و سلیندرهای اهرمی بسیار مهم می باشد که توان و بزرگی آن ارتباط مستقیم به عرض و ارتفاع لنگه و بازشو پنجره دارد .